null

Water in RO

Klimaatverandering en de steeds hevigere neerslag stellen de nodige eisen aan professioneel rioleringsbeheer en vragen om een alternatieve inrichting van de openbare ruimte. Om de waterhuishouding in een stad, dorp, wijk of straat goed te organiseren, denkt Aquabrain graag al in een vroeg stadium mee. Zo vroeg mogelijk, want de ervaring leert dat hoe verder een planproces gevorderd is, hoe moeilijker het is om de waterbelangen te borgen. Wij kunnen in verschillende fasen iets voor u betekenen. Zodra het eerste initiatief voor een plan bekend is voor het maken van het schetsontwerp, in de bestemmingsplanfase voor het opstellen van een waterparagraaf, het opstellen van een waterhuishoudkundig plan of het uitvoeren van een stresstest.

Klimaatbestendig ontwerpen
Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen zoals nieuwbouwontwikkeling, uitbreiding of inbreiding denken we na over de rol van water daarin. Deze rol wordt immers steeds belangrijker aangezien er door de klimaatverandering steeds meer regenwater in korte tijd verwerkt moet worden. Klimaatbestendig ontwerpen is de toekomst en we kunnen uw bovengrondse ontwerp toetsen op klimaatbestendigheid door het uitvoeren van een stresstest. Bij een nieuwbouwwijk kijken we bijvoorbeeld naar:

  • Bouwpeilen
  • Wegprofiel
  • Oppervlakkige afstroming
  • Inrichting openbare ruimte
  • Grondwaterstanden
  • Bodemopbouw
  • Interactie met bestaand oppervlaktewater
  • Waterberging
  • Afvalwater

Samenwerken
Op het gebied van waterhuishouding neemt Aquabrain naast de belangen van de ontwikkelaar en de omgeving ook het beleid van gemeente en waterschap mee. Aquabrain heeft ruime ervaring in het vinden van de juiste balans in dit speelveld om de verschillende belangen optimaal te kunnen behartigen. Door aandacht te geven aan  goede samenwerking tussen partijen, komen we tot integrale en  breed gedragen plannen en producten, zoals waterhuishoudkundige plannen, (schets)ontwerpen of waterparagrafen.